Όροι και προϋποθέσεις

Ερμηνείες

Σε αυτούς τους όρους

Αγοραστής είναι το πρόσωπο κάνει παραγγελία για να αγοράσει προϊόντα από τη Myprotein μέσω Ιστοσελίδας ή η Myprotein αποδέχεται γραπτή προσφορά για την πώληση αγαθών / παραγγελίας.

Σύμβαση είναι η σύμβαση για την πώληση και αγορά αγαθών

Προϊόντα είναι τα προϊόντα/ εμπορεύματα που έχει δεχτεί η Myprotein να παρέχει σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Σε Συνεργάζοντες Όρους είναι οι όροι διεθνών κανόνων για την ερμηνεία των εμπορικών όρων του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου όπως ισχύει κατά την ημερομηνία της σύμβασης.

MYPROTEIN σημαίνει Cend Limited που κάνει συναλλαγές ως Myprotein (εγγεγραμμένη στην Αγγλία και την Ουαλία με αριθμό μητρώου εταιρείας 04067712), του οποίου η έδρα βρίσκεται στο Meridian House, Gadbrook Park, Gadbrook Way, Northwich, CW9 7RA;

ΟΡΟΙ νοούνται οι συνήθεις όρους πώλησης που καθορίζονται στο παρόν έγγραφο και (εκτός από αντίθετη διάταξη) περιέχει ειδικούς όρους και έχει συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ του αγοραστή και τη Myprotein

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ σημαίνει η ιστοσελίδα Myprotein κατά www.myprotein.com

ΕΓΓΡΑΦΩΣ, καθώς και κάθε παρόμοια έκφραση, περιλαμβάνει φαξ αλλά όχι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλες μορφές ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Μια αναφορά σε αυτούς τους Όρους με διάταξη του καταστατικού θα πρέπει να ερμηνεύεται ως παραπομπή στην εν λόγω διάταξη, όπως τροποποιήθηκε, εκ νέου σε ισχύ ή να παραταθούν κατά τον κρίσιμο χρόνο. Οι τίτλοι σε αυτούς τους Όρους είναι μόνο για ευκολία και δεν θα επηρεάζουν την ερμηνεία τους.

Βάση πώλησης

Εκτός εάν ο αγοραστής δώσει εντολή μέσω της ιστοσελίδας τα παρακάτω θα εφαρμόζονται, διατάξεις 2.B και 2.C, η Myprotein θα πωλεί και ο αγοραστής θα αγοράζει τα εμπορεύματα, σύμφωνα με τη γραπτή προσφορά Myprotein (εάν γίνει δεκτή από τον Αγοραστή ), ή εάν γίνει αποδεκτή η Γραπτή εντολή του Αγοραστή (από τη Myprotein), με την επιφύλαξη ότι και στις δύο περιπτώσεις με αυτούς τους Όρους, οι οποίοι θα διέπουν τη σύμβαση με τον αποκλεισμό όλων των άλλων όρων υπό τους οποίους μια τέτοια προσφορά γίνεται αποδεκτή ή δήθεν, ή οποιαδήποτε τέτοια παραγγελία γίνεται από τον αγοραστή.

Εάν ο αγοραστής κάνει παραγγελία για τα εμπορεύματα μέσω της Ιστοσελίδας, ο αγοραστής θα λάβει ένα e-mail από Myprotein αναγνωρίζοντας την παραλαβή της παραγγελίας του Αγοραστή. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η παραγγελία του Αγοραστή έγινε δεκτή. Η παραγγελία του Αγοραστή αποτελεί προσφορά της Myprotein να αγοράσει τα προϊόντα που υπόκεινται σε αυτούς τους όρους, οι οποίοι θα διέπουν τη σύμβαση με τον αποκλεισμό όλων των άλλων όρων. Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται σε αποδοχή από τη Myprotein που θα επιβεβαιώσει την αποδοχή αυτή, στέλνοντας του αγοραστή ένα e-mail που επιβεβαιώνει ότι τα εμπορεύματα έχουν αποσταλεί (αποστολή επιβεβαίωσης). Η Σύμβαση θα πρέπει να σχηματίζονται μόνο όταν η Myprotein στείλει στον αγοραστή την Επιβεβαίωση Αποστολής.

Η σύμβαση θα αφορά μόνο τα προϊόντα των οποίων η αποστολή Myprotein έχει επιβεβαιωθεί στην Επιβεβαίωση Αποστολής. Η Myprotein δεν θα υποχρεούνται να παρέχει οποιαδήποτε άλλα προϊόντα που μπορεί να είναι μέρος της παραγγελίας του αγοραστή μέχρι η ημερομηνία αποστολής των εμπορευμάτων αυτών έχει επιβεβαιωθεί σε ένα ξεχωριστό μύνηυμα Επιβεβαίωσης Αποστολής.

Καμία παραλλαγή των όρων αυτών είναι δεσμευτική, εκτός και αν συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του αγοραστή και Myprotein.

Υπάλληλοι ή αντιπροσώποι Myprotein δεν επιτρέπονται να κάνουν οποιεσδήποτε παραστάσεις σχετικά με τα εμπορεύματα, εκτός εάν επιβεβαιωθεί από τη Myprotein γραπτώς. Κατά τη σύναψη της σύμβασης ο αγοραστής αναγνωρίζει ότι δεν βασίζεται σε οποιεσδήποτε τέτοιες παραστάσεις οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί, αλλά τίποτα σε αυτούς τους Όρους δεν επηρεάζει την ευθύνη του κάθε κόμματος για δόλια ψευδή δήλωση. Κάθε συμβουλή ή σύσταση δίνεται από τη Myprotein ή υπαλλήλους ή αντιπροσώπους της στον Αγοραστή ή υπαλλήλους ή αντιπροσώπους ως προς την αποθήκευση, την εφαρμογή ή τη χρήση των προϊόντων τα οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί γραπτώς από τη Myprotein και θα ακολουθήσει ή ενεργήσει κατόπιν με αποκλειστική ευθύνη του Αγοραστή , και ως εκ τούτου η Myprotein δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε τέτοια συμβουλή ή σύσταση που δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Τυχόν τυπογραφικά λάθη, εκ παραδρομής ή άλλα σφάλματα ή παράλειψη σε οποιαδήποτε λογοτεχνία πωλήσεων, τιμοκατάλογων, η αποδοχή της προσφοράς, τιμολόγιων, ιστοσελίδα ή άλλο έγγραφο ή πληροφορία που εκδίδεται από Myprotein υπόκειται σε διόρθωση, χωρίς καμία ευθύνη εκ μέρους της Myprotein.

Παραγγελίες

Καμία παραγγελία που υποβάλλεται από τον αγοραστή δεν θα θεωρείται δεκτή από τη Myprotein εκτός και εάν επιβεβαιωθεί γραπτώς από τον εντολοδόχο Myprotein του.

Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος προς τη Myprotein για την εξασφάλιση της ακρίβειας των όρων της παραγγελίας που υποβάλλεται από τον αγοραστή, καθώς και για την παροχή στη Myprotein κάθε απαραίτητης πληροφορίας σχετικά με τα προϊόντα σε επαρκή χρόνο για να μπορέσει η Myprotein να εκτελέσει τη Σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της.

Η ποσότητα, ποιότητα και περιγραφή των εμπορευμάτων και οι προδιαγραφές πρέπει να είναι όπως ορίζονται στην ιστοσελίδα, ή όπως αναφέρεται από τη Myprotein (εάν γίνει δεκτή από τον αγοραστή) ή παραγγελία του Αγοραστή (εάν γίνει αποδεκτή από Myprotein).

Η Myprotein διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στις προδιαγραφές των προϊόντων των οποίων απαιτούνται να συμμορφωθούν με οποιεσδήποτε εφαρμοστέων νομικών ή απαιτήσεων της ΕΕ όταν τα εμπορεύματα που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές Myprotein, οι οποίες δεν επηρεάζονται ουσιωδώς από την ποιότητα ή τις επιδόσεις τους.

Καμία παραγγελία που γίνετε αποδεκτή από τη Myprotein μπορεί να ακυρωθεί από τον Αγοραστή, εκτός με γραπτή συμφωνία από τη Myprotein και με όρους που ο Αγοραστής θα αποζημιώσει τη Myprotein εις ολοκλήρου έναντι κάθε απώλειας (συμπεριλαμβανομένουτης απώλειας κερδών), τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένου του κόστους όλων εργασίας και υλικών που χρησιμοποιούνται), ζημιές και έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Myprotein ως αποτέλεσμα της ακύρωσης.

Τιμή εμπορευμάτων

Η τιμή των εμπορευμάτων θα πρέπει να είναι η τιμή επιλεγμένη από τη Myprotein ή, όπου δεν υπάρχει αναφερμένη τιμή (ή μια χρηματική τιμή δεν ισχύει πλέον), η τιμή που αναφέρεται στο δημοσιευμένο κατάλογο τιμών Myprotein (είτε δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα ή με άλλο τρόπο) που ισχύουν κατά την ημερομηνία της αποδοχής της παραγγελίας. Όταν τα αγαθά προορίζονται για εξαγωγή από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο δημοσιευμένος κατάλογος των τιμών εξαγωγής του Myprotein θα εφαρμόζεται. Όλες οι τιμές ισχύουν μόνο για 30 ημέρες ή μέχρι την πρόωρη αποδοχή από τον Αγοραστή, οπότε και θα μπορεί να μεταβληθεί από Myprotein χωρίς προειδοποίηση προς τον Αγοραστή.

Η Myprotein διατηρεί το δικαίωμα, με γραπτή ειδοποίηση προς τον Αγοραστή, ανά πάσα στιγμή πριν από την παράδοση, να αυξήσει την τιμή των εμπορευμάτων, προκειμένου να μετακυλήσει την αύξηση του κόστους για τη Myprotein η οποία οφείλεται σε οποιονδήποτε παράγοντα πέρα από τον έλεγχο της Myprotein (όπως, χωρίς περιορισμό, κάθε συναλλαγματικών διακυμάνσεων, ρύθμιση νομίσματος, αλλοίωση καθηκόντων, σημαντική αύξηση κόστους της εργασίας, υλικά ή άλλων έξοδων κατασκευής), οποιαδήποτε αλλαγή στις ημερομηνίες παράδοσης, ποσότητες και προδιαγραφές για εμπορεύματα για τα οποία ζητούνται από τον αγοραστή, ή οποιαδήποτε καθυστέρηση που προκαλείται από οδηγίες του αγοραστή ή την αποτυχία του αγοραστή να δώσει στη Myprotein επαρκείς πληροφορίες ή οδηγίες.

Εκτός και εάν δηλώνεται διαφορετικά στην γραπτή προσφορά της Myprotein ή σε οποιοδήποτε τιμοκατάλογο του Myprotein, και εκτός αν αλλιώς συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ του αγοραστή και της Myprotein, όλες οι τιμές που δίνονται από τη Myprotein, και όπου η Myprotein συμφωνεί να παραδώσει τα εμπορεύματα διαφορετικά από ό, τι στις εγκαταστάσεις Myprotein, ο αγοραστής υποχρεούται να παραχωρήσει τα κόστα στη Myprotein για τις μεταφορές, τη συσκευασία και την ασφάλιση.

Η τιμή είναι αποκλειστική οποιουδήποτε φόρου προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζεται, το οποίο ο αγοραστής θα πρέπει να είναι επιπλέον υποχρεούται να καταβάλει Myprotein.

Η τιμή είναι αποκλειστική οποιουδήποτε φόρου προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζεται, τον οποίο ο αγοραστής θα πρέπει να είναι επιπλέον υποχρεομένος να πληρώσει στη Myprotein.

Όροι πληρωμής

Με την επιφύλαξη ειδικών όρων που έχουν συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ του αγοραστή και της Myprotein, η Myprotein θα χρεώσει τον Αγοραστή για την τιμή των αγαθών σε pro forma βάση πριν από την παράδοση των εμπορευμάτων, ή όταν τα εμπορεύματα πρόκειται να εισπραχθούν από τον αγοραστή, πριν ως προς τα προϊόντα που θα διατεθούν για τη συλλογή από τον Αγοραστή. Η Myprotein δεν θα έχει καμία υποχρέωση να παραδώσει τα εμπορεύματα στον αγοραστή, ή να κάνετε τα εμπορεύματα διαθέσιμα για τη συλλογή από τον Αγοραστή, μέχρι την στιγμή που η πληρωμή για τα αγαθά έχει ληφθεί σε πλήρως από τη Myprotein.

Ο αγοραστής πρέπει να πληρώσει την τιμή των αγαθών (χωρίς καμία έκπτωση ή συμψηφισμό) πριν την παράδοση των αγαθών στον αγοραστή ή, ανάλογα με την περίπτωση ίσως, όταν διατίθενται για συλλογή από τον Αγοραστή, και η Myprotein δικαιούται να ανακτήσει την τιμή, παρά το γεγονός ότι η παράδοση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και η κυριότητα των εμπορευμάτων δεν έχει μεταβιβαστεί στον αγοραστή. Ο χρόνος της καταβολής του κόστους πρέπει να είναι η ουσία της σύμβασης. Αποδείξεις πληρωμής θα εκδίδονται μόνο κατόπιν αιτήματος.

Αν ο αγοραστής παραλείψει να προβεί σε οποιαδήποτε πληρωμή από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας τότε, χωρίς να περιορίζει οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή ένδικο μέσο που διαθέτει Myprotein, Myprotein μπορεί:

να ακυρώσει τη σύμβαση ή να αναστείλει περαιτέρω παραδόσεις στον Αγοραστή?

δεχτεί κάθε πληρωμή που πραγματοποιείται από τον αγοραστή, όπως αγαθών (ή αγαθά που παρέχονται στο πλαίσιο άλλης σύμβασης μεταξύ του αγοραστή και Myprotein) όπως η Myprotein μπορεί να κρίνει σκόπιμο (παρά οποιαδήποτε έννομη οικειοποίηση από τον αγοραστή)? Και

να χρεώνει τον Αγοραστή (τόσο πριν όσο και μετά από κάθε κρίση) επί του μη καταβληθέντος ποσού, σε ποσοστό 4 τοις εκατό ετησίως πάνω από την Barclays Bank plc βασικό επιτόκιο από καιρό σε καιρό, μέχρι την πλήρη εξόφληση (ένα μέρος ενός μήνα όντος αντιμετωπίζεται ως ένα πλήρη μήνα για τον υπολογισμό των τόκων).

Αποστολή

Η παράδοση των εμπορευμάτων γίνεται από τη συλλογή των εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις Myprotein ανά πάσα στιγμή έπειτα η Myprotein έχει κοινοποιήσει στον αγοραστή ότι τα εμπορεύματα είναι έτοιμα για τη συλλογή ή, αν κάποια άλλη χώρα για παράδοση έχει συμφωνηθεί από τη Myprotein, παράδοση των εμπορευμάτων σε αυτό το μέρος.

Όλες οι ημερομηνίες που αναφέρονται για την παράδοση των αγαθών είναι μόνο ενδεικτικές και η Myprotein δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην παράδοση των εμπορευμάτων, όπως και να έχει προκληθεί. Ο χρόνος παράδοσης δεν θα είναι στη σύμβαση, εκτός και αν έχει συμφωνηθεί προηγουμένως γραπτώς από τη Myprotein. Τα εμπορεύματα μπορούν να παραδοθούν από Myprotein πριν από την ημερομηνία παράδοσης που αναφέρεται εύλογη προειδοποίηση προς τον Αγοραστή. Τα εμπορεύματα μπορούν να παραδοθούν από τη Myprotein πριν από την ημερομηνία παράδοσης που αναφέρεται με προειδοποίηση προς τον Αγοραστή.

Όταν τα εμπορεύματα πρόκειται να παραδοθούν σε δόσεις, κάθε παράδοση αποτελεί μια ξεχωριστή σύμβαση και η αδυναμία της Myprotein να παραδώσει μία ή περισσότερες από τις δόσεις, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους ή οποιαδήποτε αξίωση από τον Αγοραστή σε σχέση με οποιαδήποτε μία ή περισσότερες δόσεις δεν επιτρέπουν στον Αγοραστή την αντιμετώπιση της σύμβασης στο σύνολό της ως καταδικαστέες.

Αν η Myprotein αποτύχει να παραδώσει τα εμπορεύματα (ή οποιαδήποτε δόση) για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από οποιαδήποτε αιτία πέραν του εύλογου ελέγχου Myprotein ή υπαιτιότητα του Αγοραστή, και η Myprotein εκ τούτου, οφείλει να τον Αγοραστή, η ευθύνη της Myprotein θα περιορίζεται στην υπέρβαση (αν υπάρχει) του κόστους για τον αγοραστή (το φθηνότερο διαθέσιμο στην αγορά) ομοειδών εμπορευμάτων, για να αντικαταστήσουν αυτούς που δεν έχουν παραδοθεί πάνω από την τιμή των εμπορευμάτων.

Αν ο Αγοραστής αδυνατεί να παραλάβει τα εμπορεύματα ή παραλείπει να δώσει στη Myprotein οδηγίες επαρκής παροχή κατά το χρόνο που αναφέρεται για την παράδοση (αλλά όχι λόγω οποιασδήποτε αιτίας πέραν του εύλογου ελέγχου του Αγοραστή ή λόγω βλάβης Myprotein), τότε, χωρίς να περιορίζουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή ένδικο μέσο που διαθέτει Myprotein, η Myprotein μπορεί:

αποθηκεύσει τα Προϊόντα μέχρι την πραγματική παράδοση και χρεώνει τον αγοραστή για τις εύλογες δαπάνες (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας) της αποθήκευσης ή

πωλήσει τα εμπορεύματα στην καλύτερη δυνατή τιμή που και (μετά την αφαίρεση κάθε εύλογης αποθήκευσης και έξοδα πώλησης) αντιστοιχούν στον Αγοραστή για την υπέρβαση της τιμής βάσει της Σύμβασης ή χρέωση του αγοραστή για οποιαδήποτε έλλειμμα κάτω από την τιμή στο πλαίσιο της σύμβασης.

Κίνδυνος και περιουσία

Κίνδυνος βλάβης ή απώλειας των εμπορευμάτων μετατίθεται στον αγοραστή:

στην περίπτωση εμπορευμάτων που παραδίδονται στις εγκαταστάσεις Myprotein του, κατά τον χρόνο που η Myprotein ειδοποιήσει τον αγοραστή ότι τα προϊόντα είναι διαθέσιμα για συλλογή? ή, στην περίπτωση που τα εμπορεύματα παραδίδονται διαφορετικά από ό, τι στις εγκαταστάσεις της Myprotein, τη στιγμή της παράδοσης ή, εάν ο Αγοραστής δεν μπορέσει να λάβει την παράδοση των εμπορευμάτων, τη στιγμή Myprotein υπέβαλε την παράδοση των εμπορευμάτων.

Κατά παρέκκλιση από την παράδοση και μετάθεση του κινδύνου στις αγορές αγαθών, ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη αυτών των Όρων, η ιδιοκτησία των αγαθών δεν πρέπει να περάσει στον Αγοραστή μέχρι η Myprotein να έχει λάβει σε μετρητά ή εκκαθαρισμένα κεφάλαια καταβολή σε πλήρως την τιμή του εμπορεύματος και όλων των προϊόντων συμφωνημένων για πώληση από τη Myprotein στον αγοραστή.

Μέχρις ότου η ιδιοκτησία των αγαθών μετατίθεται στον αγοραστή, ο αγοραστής πρέπει να κρατήσει τα αγαθά ως θεματοφύλακας Myprotein, και να διατηρήσει τα εμπορεύματα χωριστά από τις επιλογές του αγοραστή και τρίτα και αποθηκεύονται, προστατεύονται και ασφαλισμένα και προσδιορίζονται ως ιδιοκτησία Myprotein, αλλά ο αγοραστής μπορεί να μεταπωλεί ή να χρησιμοποιήσει τα αγαθά κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της.

Μέχρις ότου η ιδιοκτησία των αγαθών μετατίθεται στον αγοραστή (και εφόσον τα εμπορεύματα εξακολουθούν να υπάρχουν και δεν έχουν μεταπωληθεί), η Myprotein μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει από τον Αγοραστή να παραδώσει τα αγαθά στη Myprotein και, αν ο Αγοραστής δεν το πράξει αμέσως, μπορεί να εισχωρήσει σε οποιουσδήποτε χώρους του αγοραστή ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος όπου αποθηκεύονται τα εμπορεύματα και να ανακτήσει τα προϊόντα.

Ο Αγοραστής δεν δικαιούται να δεσμευτεί σε οποιαδήποτε επιβάρυνση τρόπο μέσω ασφάλειας για οποιοδήποτε χρέος από τα εμπορεύματα που παραμένουν στην περιουσία του Myprotein, αλλά αν ο αγοραστής το κάνει, τότε όλα τα χρήματα που οφείλονται από τον Αγοραστή προς τη Myprotein πρέπει (χωρίς περιορισμό οποιουδήποτε άλλο δικαιώματος ή αποκατάστασης της Myprotein) αμέσως καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτώμενα.


Εγγυήσεις και ευθύνες

Με τη επιφύλαξη των ακόλουθων διατάξεων η Myprotein εγγυάται στον αγοραστή ότι οποιαδήποτε αγαθά που αγοράζονται από τη Myprotein θα, κατά την παράδοση, συμμορφώνονται από κάθε ουσιώδη άποψη με την περιγραφή , παράδειγμα να είναι ικανοποιητικής ποιότητας, και είναι λογικά αναγκαία για όλους τους σκοπούς για τους οποίους τα προϊόντα αυτού του είδους παρέχονται συνήθως.

Η παραπάνω εγγύηση δίνεται από τη Myprotein υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Η Myprotein δεν θα έχει καμία ευθύνη σε σχέση με οποιοδήποτε ελάττωμα που προκύπτει από φυσιολογική φθορά, ηθελημένη βλάβη, αμέλεια, παράλειψη να ακολουθήσετε τις οδηγίες της Myprotein (είτε προφορική ή γραπτή) ή κατάχρηση των εμπορευμάτων χωρίς την έγκριση της Myprotein

Η Myprotein δεν θα έχει καμία ευθύνη κάτω από την παραπάνω εγγύηση (ή οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση ή εγγύηση) εάν η συνολική τιμή για τα εμπορεύματα δεν έχει πληρωθεί από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την πληρωμή

Η παραπάνω εγγύηση δεν καλύπτει μέρη, υλικά ή εξοπλισμό που δεν κατασκευάζεται από τη Myprotein, για τα οποία ο Αγοραστής θα δικαιούται μόνο προς όφελος οποιασδήποτε τέτοιας εγγύησης ή της εγγύησης όπως δίνεται από τον κατασκευαστή στη Myprotein.

Όπως προβλέπεται ρητά σε αυτούς τους Όρους και εκτός από περιπτώσεις όπου τα αγαθά πωλούνται σε ένα πρόσωπο που ενεργεί ως καταναλωτής (κατά την έννοια του Unfair Contract Terms Act 1977), όλες οι εγγυήσεις, προϋποθέσεις ή άλλοι όροι συνεπάγονται από το νόμο ή το εθιμικό δίκαιο αποκλείονται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Όταν τα εμπορεύματα που πωλούνται στο πλαίσιο μιας πράξης του καταναλωτή (όπως ορίζεται από τις συναλλαγές με τους καταναλωτές (Περιορισμοί Καταστάσεων) Διάταγμα του 1976), τα νόμιμα δικαιώματα του αγοραστή δεν επηρεάζονται από αυτούς τους Όρους.

Η αξίωση του Αγοραστή που βασίζεται σε οποιοδήποτε ελάττωμα στην ποιότητα ή την κατάσταση των αγαθών ή την αποτυχία τους να αντιστοιχούν με τις προδιαγραφές πρέπει (έστω και αν η παραλαβή απορριφθεί από τον αγοραστή) να κοινοποιηθεί στην Myprotein εντός επτά ημερών από την ημερομηνία παράδοσης ή (όπου το ελάττωμα ή η παράλειψη δεν ήταν εμφανής σε εύλογη επιθεώρηση) μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την ανακάλυψη του ελαττώματος. Εάν η παράδοση δεν απορριφθεί, και ο Αγοραστής δεν γνωστοποιήσει στη Myprotein το ελάττωμα, ο Αγοραστής δεν δικαιούται να απορρίψει τα αγαθά και Myprotein δεν φέρει καμία ευθύνη για την βλάβη, και ο αγοραστής υποχρεούται να πληρώσει το κόστος, όπως και εάν τα εμπορεύματα είχαν παραδοθεί σύμφωνα με τη Σύμβαση.

Σε περίπτωση που μια έγκυρη διεκδίκηση σε σχέση με οποιοδήποτε από τα εμπορεύματα που βασίζεται σε ένα ελάττωμα στην ποιότητα ή την κατάσταση των αγαθών ή την αποτυχία τους να πληρούν την προδιαγραφή που κοινοποιείται στη Myprotein σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, η Myprotein μπορεί να αντικαταστήσει τα προϊόντα (ή το εν λόγω μέρος) δωρεάν ή, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Myprotein , να επιστρέψει στον αγοραστή την τιμή των αγαθών (ή ένα ανάλογο μέρος της τιμής), στη οποία περίπτωση η Myprotein δεν θα έχει καμία άλλη ευθύνη έναντι στον αγοραστή.

Τίποτα σε αυτούς τους Όρους δεν θα αποκλείσει ή περιορίσει την ευθύνη της Myprotein για θάνατο ή σωματικές βλάβες που μπορεί να οφείλονται σε αμέλεια της Myprotein ή των υπαλλήλων της, ενώ ενεργεί κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους ή από την ευθύνη βάσει του νόμου για την προστασία των καταναλωτών το 1987.

Τίποτε σε αυτούς τους Όρους δεν θα αποκλείσει ή περιορίσει την ευθύνη της Myprotein για θάνατο ή σωματικές βλάβες που οφείλονται σε αμέλεια του Myprotein ή των υπαλλήλων της, ενώ ενεργούν κατά τη διάρκεια την εργασία τους ή από ευθύνη στο πλαίσιο της ProtSubject Καταναλωτών ρήτρα 8.G, η Myprotein δεν ευθύνεται στον αγοραστή λόγω οποιουδήποτε αναπαράσταση (εκτός δόλια), ή οποιαδήποτε σιωπηρή εγγύηση, προϋπόθεση ή άλλο όρο, ή οποιοδήποτε δασμό στο κοινό δίκαιο, ή σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση της Σύμβασης, για διαφυγόντα κέρδη ή για οποιαδήποτε έμμεση, ειδική ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία, έξοδα, δαπάνες ή άλλες αξιώσεις για αποζημίωση απολύτως (αν προκλήθηκε από αμέλεια του Myprotein, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους ή αλλιώς του) που προκύπτουν από ή σε σχέση με την παράδοση των αγαθών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν καθυστέρηση στην προμήθεια ή οποιαδήποτε μη προμήθεια των εμπορευμάτων σύμφωνα με τη σύμβαση ή καθόλου) ή χρήση ή μεταπώληση τους από τον αγοραστή, καθώς και όλη η ευθύνη της Myprotein στο πλαίσιο ή σε σχέση με τη Σύμβαση, δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή των εμπορευμάτων, εκτός και αν προβλέπεται ρητά σε αυτούς τους Όρους.

Με την επιφύλαξη της ρήτρας 8.G, παρά το γεγονός ότι η Myprotein κάνει δοκιμή παρτίδων μερικών από των προϊόντων της στο πλαίσιο του προγράμματος ενημέρωσης Αθλητισμού για WADA απαγορευμένων ουσιών (δεν δοκιμάζουμε όλα τα προϊόντα), η Myprotein δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ευθύνεται για τον Αγοραστή (ή οποιονδήποτε εργαζομένων ή αντιπροσώπων της) για οποιαδήποτε έξοδα, ζημιές, αξιώσεις, πραγματικές ή υποτιθέμενες άμεσες ή έμμεσες απώλειες ή παρεπόμενες απώλειες που προκύπτουν από τον Αγοραστή, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, αναμενόμενα κέρδη, αποταμιεύσεων, επιχειρήσεων ή την ευκαιρία ή απώλεια δημοσιότητας ή απώλεια φήμης ή ευκαιρία για να ενισχυθεί η φήμη ή οποιοδήποτε άλλο είδος της οικονομικής ζημίας που προκύπτει από τον Αγοραστή ή οποιουδήποτε από τους υπαλλήλους ή τους πράκτορές του ή άλλο τρίτο μέρος στους οποίους ο αγοραστής προμηθεύει τα αγαθά θετικά για τις απαγορευμένες ουσίες.

Η Myprotein δεν φέρει καμία ευθύνη προς τον Αγοραστή ή θεωρείτε σε παραβίαση της Σύμβασης λόγω οποιασδήποτε καθυστέρησης στην εκτέλεση, ή οποιαδήποτε παράλειψη εκτέλεσης, οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις Myprotein σε σχέση με τα προϊόντα, εφόσον η καθυστέρηση ή η αποτυχία οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία πέραν του εύλογου ελέγχου της Myprotein. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρων, πρέπει να θεωρηθούν ως αιτίες πέραν του εύλογου ελέγχου Myprotein είναι οι ακόλουθες:

Πράξη Θεού, έκρηξη, πλημμύρα, θύελλα, πυρκαγιάς ή ατυχήματος

πόλεμος ή απειλή πολέμου, σαμποτάζ, εξέγερση, πολιτική αναταραχή ή επίταξη

πράξεις, περιορισμοί, κανονισμούς, τους νόμους, Απαγορεύσεις ή κάποιο μέτρο από την πλευρά κάθε κυβερνητικό, κοινοβουλευτικό ή τοπική αρχή?

εισαγωγής ή εξαγωγής εμπάργκο ή κανονισμούς

απεργίες, λοκ άουτ ή άλλες δράσεις ή εμπορικές Εργατικών Διαφορών (συμμετοχή των εργαζομένων του Myprotein είτε ή από τρίτο πρόσωπο)?

Δυσκολίες για τη χορήγηση πρώτων υλών, εργασία, καύσιμα, ανταλλακτικά και μηχανήματα?

Διακοπής ρεύματος ή βλάβης σε μηχανήματα

Αφερεγγυότητας του αγοραστή

Αυτή η ρήτρα 9 εφαρμόζεται εάν:

ο αγοραστής κάνει μια σύνθεση ή εθελοντική συμφωνία με τους πιστωτές ή (ύπαρξης άτομο ή εταιρεία) πτωχεύσει ή (όντας μια εταιρεία) αλλάξει διοίκηση ή εκκαθάριση (εκτός από για τους σκοπούς της συγχώνευσης ή ανασυγκρότησης), ή ένα μορατόριουμ έρχεται σε ισχύ σε σχέση με τον αγοραστή (με την έννοια του Insolvency Act του 1986) ή
Ο επιβαρυντής παίρνει στην κατοχή, ή ένας δέκτης διορίζεται, από οποιοδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία ή περιουσιακά στοιχεία του αγοραστή ή
ο Αγοραστής παύει, ή απειλεί να παύσει να ασκεί τη δραστηριότητά της ή
Η Myprotein εύλογα αντιλαμβάνει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που αναφέρονται παραπάνω θα συμβούν σε σχέση με τον Αγοραστή και ο Αγοραστής ειδοποιεί αναλόγως.

Εάν η ρήτρα ισχύει τότε, χωρίς να περιορίζεται οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή ένδικο μέσο που διαθέτει η Myprotein, η Myprotein μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση ή να αναστείλει οποιοδήποτε από τις παραδόσεις δυνάμει της Σύμβασης Περαιτέρω, χωρίς καμία ευθύνη προς τον αγοραστή, και αν τα εμπορεύματα έχουν παραδοθεί αλλά δεν έχουν καταβληθεί για την τιμή θα καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό ανεξάρτητα από οποιαδήποτε προηγούμενη συμφωνία ή διακανονισμό για το αντίθετο.

Όροι εξαγωγής

Εκτός και αν η έννοια του κειμένου απαιτεί, οποιοσδήποτε όρος ή έκφραση, ορίζεται σε ποιες δεδομένων ιδιοκτήτες ή νόημα από τον πάροχο των τιμών των Incoterms έχουν την ίδια έννοια στους αρχικούς όρους, αλλά αν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ του παρόχου των τιμών των Incoterms και σε αρχικούς όρους, ο τελευταίος υπερισχύει.

Όταν τα αγαθά προορίζονται για εξαγωγή από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι διατάξεις του παρόντος όρου 10 (με την επιφύλαξη των ειδικών όρων που έχουν συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ του αγοραστή και Myprotein) εφαρμόζονται με την επιφύλαξη κάθε άλλης διάταξης αυτών των όρων.

Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση οποιασδήποτε νομοθεσίας ή κανονισμών που διέπουν την εισαγωγή των εμπορευμάτων στη χώρα προορισμού και για την πληρωμή των δασμών τους.

Εκτός εάν αλλιώς συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ του αγοραστή και Myprotein, τα εμπορεύματα μπορούν να παραδοθούν εκ του εργοστασίου και η Myprotein δεν θα έχει καμία υποχρέωση να δώσει ειδοποίηση εν δυνάμει του άρθρου 32 (3) του περί Πώλησης Αγαθών νόμου 1979.

Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για την οργάνωση έλεγχου και επιθεώρησης των εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις Myprotein πριν από την αποστολή. Η Myprotein δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρέωση σε σχέση με οποιοδήποτε ελάττωμα όσον αφορά τα αγαθά που είναι προφανείς για την επιθεώρηση και η οποία γίνεται μετά την αποστολή, ή σε σχέση με οποιαδήποτε ζημιά κατά τη μεταφορά.

Εκτός εάν αλλιώς απαιτείται από το Myprotein, η πληρωμή όλων των οφειλών προς τη Myprotein πρέπει να γίνεται με αμετάκλητη επιστολή πίστωσης, σε μορφή αποδεκτή από τη Myprotein, να σταλεί από τον Αγοραστή προς τη Myprotein και να επιβεβαιωθεί από μια τράπεζα στο Ηνωμένο Βασίλειο αποδεκτή από το Myprotein εντός 14 ημερών από τη σύναψη της σύμβασης.

Γενικά

Μια ανακοίνωση που απαιτείται ή επιτρέπεται να δοθεί από οποιοδήποτε μέρος στο άλλο υπό αυτούς τους όρους πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος στην έδρα της ή την κύρια εγκατάστασή τους ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση, όπως μπορεί, κατά τον κρίσιμο χρόνο έχουν κοινοποιηθεί σύμφωνα με το η διάταξη αυτή στο συμβαλλόμενο μέρος δίνοντας την ειδοποίηση.

Καμία παραίτηση από Myprotein οποιασδήποτε παραβίασης της Σύμβασης από τον Αγοραστή θεωρείται ως παραίτηση από οποιαδήποτε επακόλουθη παραβίαση του ίδιου ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη της Σύμβασης κατέχεται από δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή να είναι άκυρη ή ανεφάρμοστη, εν όλω ή εν μέρει την εγκυρότητα των λοιπών διατάξεων της Σύμβασης και το υπόλοιπο της εν λόγω διάταξη δεν πρέπει να επηρεάζονται.

Η σύμβαση διέπεται από τους νόμους της Αγγλίας, και ο αγοραστής συμφωνεί να υποβάλει στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αγγλικών δικαστηρίων.

Πληρωμή μέσω Τραπεζικής κατάθεσης SEPA

Ο τρόπος πληρωμής μέσω άμεσης χρέωσης του τραπεζικού λογαριασμού – δίνει εξουσιοδότητση στην SEPA από τον πιστωτή δηλαδή την (Myprotein), να συλλέξει το ανάλογο ποσό οφειλής για παραγγελίες στην Myprotein, από τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη στον οποίο χρεώνεται η παραγγελία,υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει γραπτή συγκατάθεση από τον οφειλέτη στον παραλήπτη της πληρωμής.
Η γραπτή συγκατάθεση υπογράφεται από τον οφειλέτη (δηλαδή τον πελάτη) :

  • και εξουσιοδοτεί τον πιστωτή (δηλαδή την Myprotein) να συλλέξει την πληρωμή
  • εξουδιοδοτεί την τράπεζα του οφειλέτη (δηλαδή την τράπεζα του πελάτη) να προχωρήσει στην συναλλαγή και να πληρωθεί το οφειλούμενο ποσό.

Οι πελάτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η συλλογή της πληρωμής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και μέσα σε 7 μέρες και ως εκ τούτου δεν θα είναι ορατή σαν τραπεζική συναλλαγή πριν από αυτό το διάστημα.

< h3>Discount CodesΠρόγραμμα “Προτείνετε σε έναν φίλο σας” Σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, μπορείτε να λάβετε 'πόντους' για χρήση σε αυτή την Ιστοσελίδα συστήνοντας έναν νέο πελάτη/πελάτες σε εμάς μέσω του προγράμματος παραπομπής κοινοποιώντας τον σύνδεσμο παραπομπής και/ή τον κωδικό παραπομπής που σας έχουμε παρέχει (το “Πρόγραμμα Προτείνετε σε έναν φίλο σας”). Δικαιούστε να συμμετάσχετε ως τ άτομο που προτείνει αυτό το Πρόγραμμα “Παραπέμπων” μόνο εάν έχετε τοποθετήσει προηγουμένως μια παραγγελία στην Ιστοσελίδα. Νέος πελάτης είναι ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει προηγουμένως τοποθετήσει παραγγελία σε εμάς. (ένας “Αναφερόμενος”). Εάν ο Αναφερόμενος διαθέτει έναν λογαριασμό στην Ιστοσελίδα Myprotein.gr αλλά δεν έχει προηγουμένως τοποθετήσει μια παραγγελία στην Ιστοσελίδα Myprotein.gr τότε δικαιούται να συμμετέχει στο Πρόγραμμα “Προτείνετε σε έναν φίλο σας” μόνο μέσω του 'link που θα κοινοποιήσει ο Παραπέμπων'. Εάν ο 'Αναφερόμενος' διαθέτει ήδη λογαριασμό στην Ιστοσελίδα τότε δεν θα είναι σε θέση να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα “Προτείνετε σε έναν φίλο σας” χρησιμοποιώντας έναν 'εκπτωτικό κωδικό παραπομπής' (ανεξάρτητα από το αν έχει ήδη τοποθετήσει μια παραγγελία). Εάν ο Αναφερόμενος έχει κάνει κλικ στο link για το πρόγραμμα “Προτείνετε σε έναν φίλο σας” ο εκπτωτικός κωδικός θα εφαρμοστεί αυτόματα στο καλάθι. Εάν ο Αναφερόμενος χρησιμοποιεί έναν εκπτωτικό κωδικό, για να εφαρμοστεί η έκπτωση του θα πρέπει να εισάγει αυτόν τον κωδικό στο καλάθι των προϊόντων του. Για την αποφυγή κάθε αμφιβολίας, κάθε πόντος που απορρέει από το Πρόγραμμα “Προτείνετε σε έναν φίλο σας” μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο στην Ιστοσελίδα www.myprotein.gr με την αγορά προϊόντων, συνεπώς ούτε εσείς ούτε ο Αναφερόμενος δικαιούστε να λάβετε οποιαδήποτε πληρωμή οποιουδήποτε είδους σε σχέση με τους πόντους. Οι πόντοι δεν μπορούν να εξαργυρωθούν για μετρητά. Οι πόντοι που βρίσκονται στον λογαριασμό του Προγράμματος “Προτείνετε σε έναν φίλο σας” δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλο πρόσωπο με κανέναν τρόπο. Θα λάβετε τους πόντους που ισχύουν στον λογαριασμό σας 3 ημέρες μετά από την αποστολή της παραγγελίας του Αναφερόμενου. Εάν ο Αναφερόμενος ακυρώσει την παραγγελία του για οποιονδήποτε λόγο μέσα σε 3 ημέρες μετά από την αποστολή της, δεν δικαιούστε τους πόντους επιβράβευσης. Θα λάβετε τους πόντους σας στο προεπιλεγμένο νόμισμα της Ιστοσελίδας, δηλαδή σε €. Κάθε πόντος που αποκτήθηκε μέσω του Προγράμματος “Προτείνετε σε έναν φίλο σας” και δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέσα σε 12 μήνες από την ημέρα που αποκτήθηκε θα λήγει. Ο Αναφερόμενος θα πρέπει να τοποθετεί μια παραγγελία ίση με την ελάχιστη αξία όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα. Τα συνδρομητικά προϊόντα εξαιρούνται από το Πρόγραμμα “Προτείνετε σε έναν φίλο σας”. Εάν συμμετέχετε στο Πρόγραμμα “Προτείνετε σε έναν φίλο σας”, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε σε οποιοδήποτε πρόγραμμα συνεργατών, προσφορών επιστροφής μετρητών και/ή οποιεσδήποτε προωθητικές ενέργειες αυτού του είδους. Βρίσκεται στην διακριτική μας ευχέρεια, να αποσύρουμε τους πόντους σας που έχουν παραχθεί οποιαδήποτε στιγμή από το Πρόγραμμα “Προτείνετε σε έναν φίλο σας” εάν υπάρχει η υποψία ότι η χρήση του Προγράμματος “Προτείνετε σε έναν φίλο σας” είναι δόλια, παραπλανητική ή σε αντίθεση με αυτούς τους όρους.

10. Τιμές και Πληρωμή

Όλες οι τιμές που φαίνονται στην Ιστοσελίδα είναι συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ανάλογα με την περίπτωση) στις τρέχουσες τιμές και είναι σωστές κατά τη στιγμή της εισόδου των πληροφοριών στο σύστημα. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να σας ενημερώσουμε (σημειώστε πως οποιαδήποτε αλλαγή δεν θα επηρεάσει παραγγελίες για τις οποίες σας έχουμε αποστείλει την Επιβεβαίωση Αποστολής).

Εάν η διεύθυνση παράδοσης είναι εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν θα σας επιβαρύνουν επιπλέον φόροι. Εάν η διεύθυνση αποστολής σας είναι έξω από το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να υπόκειται σε εισαγωγικούς δασμούς και φόρους (Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), οι οποίοι επιβάλλονται μόλις ένα δέμα φτάσει στη χώρα προορισμού. Οποιεσδήποτε τέτοιου είδους χρεώσεις θα επιβαρύνουν εσάς. Θα πρέπει να σημειώσετε ότι οι τελωνειακές πολιτικές και πρακτικές διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το τοπικό τελωνειακό γραφείο.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή μέσω του λογαριασμού σας στο PayPal. Η πληρωμή θα χρεωθεί και θα εγκριθεί από τον λογαριασμό σας πριν την αποστολή των προϊόντων ή την παροχής της υπηρεσίας.

Στην απίθανη περίπτωση που η τιμή που αναγράφεται στη σελίδα ολοκλήρωση της παραγγελίας είναι λάθος και το ανακαλύψουμε πριν από την έγκριση της παραγγελίας σας, σύμφωνα με τη ρήτρα 9, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σας πουλήσουμε τα προϊόντα στην τιμή που αναγράφεται. Προσπαθούμε πάντα να εξασφαλίσουμε ότι οι τιμές που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα μας είναι ακριβείς, αλλά μερικές φορές μπορεί να συμβεί κάποιο λάθος. Εάν ανακαλύψουμε κάποιο λάθος στην τιμή των προϊόντων που έχετε παραγγείλει θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό και θα σας παρέχουμε τη δυνατότητα εκ νέου επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας στη σωστή τιμή ή της ακύρωσής της. Εάν ακυρώσετε την παραγγελία σας και έχετε ήδη πληρώσει για τα προϊόντα (αλλά αυτά δεν έχουν ακόμα αποσταλεί), στη συνέχεια θα λάβετε πλήρη επιστροφή των χρημάτων.

Επιβεβαιώνετε πως η πιστωτική, χρεωστική κάρτα ή ο λογαριασμός του PayPal που χρησιμοποιείται ανήκει σε εσάς. Όλοι οι κάτοχοι πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας και σε έγκριση από τον εκδότη της κάρτας. Εάν ο εκδότης της κάρτας σας αρνηθεί, για οποιονδήποτε λόγο, να εγκρίνει την πληρωμή προς εμάς δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή μη παράδοση των προϊόντων.

Εάν η πληρωμή με την πιστωτική ή τη χρεωστική σας κάρτα δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς για οποιονδήποτε λόγο, διατηρούμε το δικαίωμα να επιχειρήσουμε να επεξεργαστούμε ξανά την πληρωμή. Θα σας ειδοποιήσουμε τουλάχιστον 48 ώρες πριν επιχειρήσουμε να επεξεργαστούμε ξανά την πληρωμή αποστέλλοντας ένα email στη διεύθυνση email που μας έχετε παρέχει. Εάν δεν επιθυμείτε να επιχειρήσουμε ξανά την επεξεργασία της πληρωμής, θα πρέπει να ακυρώσετε την παραγγελία σας εντός 48 ωρών από την αποστολή αυτού του email.

Σας επιτρέπουμε να χρησιμοποιήσετε εκπτωτικούς κωδικούς αυστηρά υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων εκδόθηκαν, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, μπορεί να περιλαμβάνουν όρους που αφορούν την καταλληλότητα σας για τη χρήση αυτών και μια μέγιστη αξία παραγγελίας. Παρακαλούμε εξοικειωθείτε με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις πριν κάνετε κάποια παραγγελία καθώς διατηρούμε το δικαίωμα απόρριψης ή ακύρωσης οποιασδήποτε παραγγελίας που δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, ακόμα και αν η πιστωτική ή η χρεωστική κάρτα έχει χρεωθεί. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ασυμφωνία μεταξύ των όρων και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων εκδόθηκαν οι εκπτωτικοί κωδικοί και των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, οι όροι και προϋποθέσεις των εκπτωτικών κωδικών υπερισχύουν. Αντίγραφο των όρων και προϋποθέσεων των εκπτωτικών κωδικών μπορεί να ληφθεί μέσω μηνύματος ή τηλεφωνώντας στους αντιπρόσωπους εξυπηρέτησης πελατών στο:

Back to top